Thoniers Senneurs

Thonier Senneur PS 90-1900/2150 - 90 m

Thonier Senneur surgélateur PS 80-1780/1960 Advanced - 80 m

Thonier Senneur PS 80-1620/1800 - 80 m

Thonier Senneur PS 50-600/760 - 50 m

Thonier Senneur PS 36-205 - 36 m

Thonier Senneur Surgélateur 1520m³ - 80 m

Thonier Senneur Congélateur 1800m³ - 82 m

Thonier Senneur 254m³ - 43 m

Skiff Thonier - 11 m

Thonier Senneur Congélateur 1500m³ - 84 m

Thonier Senneur 1200m³ - 67 m

Thonier Senneur surgélateur 1500m³ - 90 m

Thonier Senneur 253m³ - 43 m

Thonier Senneur 235m³ - 38 m

Thonier Senneur Congélateur 1050m³ - 61 m

Thonier Senneur 75m³ - 32 m

Thonier Senneur 135m³ - 25 m

Thonier Senneur 135m³ - 29.5 m

Speed Boat pour Thonier Senneur - 6 m